فازمتر

فازمتر

فازمتر

 

بدنه عایق شفاف

دارای گیره جیبی

گستره تست از 500 تا 1000 ولت