فازمتر 500 ولت

فازمتر 500 ولت

بدنه عایق شفاف

گستره تست از 500 تا 1000 ولت