متر لیزری TLM65

تماس بگیرید

  • محاسبه  فاصله ، حجم، مساحت، اندازه گیری مداوم ، ماکزیمیم و مینیم گیری ، پیاده کردن طول
  • سبک با اندازه گیری سریع
  • کاربری آسان با صفحه نمایش خوانا،
سنجش